Algemene voorwaarden:

 

Algemeen

·   De behandelende therapeut is mevr. P.L. Baas. Eigenaresse van de praktijk Pure Zen (Zen Shiatsu & Massagetherapie) gevestigd aan de Heiligelaan 48B te Zuidbroek

·   Een cliënt is een ieder die de therapeut opdracht geeft tot het geven van een behandeling

·   De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en therapeut

 

Overeenkomst

·   De overeenkomst tussen therapeut en cliënt omtracht een Shiatsu en Massagetherapie behandeling om de welzijn en gezondheid van de cliënt te bevorderen

·   De therapeut is gerechtigd om niet in te gaan op onredelijke verlangens van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren

 

Informatie

·   Informatie met betrekking tot de praktijk, praktijkvoering en de behandeling wordt mondeling verstrekt tijden een 1e intake afspraak met de cliënt. De therapeut zal dit mondeling kenbaar maken wanneer een cliënt voor een eerste afspraak komt

·   Tevens kunt u hierover informatie vinden op de website www.purezen.nl

·   Voor meer informatie, vragen en of opmerking kan er een bericht gestuurd worden naar info@purezen.nl

·   Cliënt dient informatie wat van belang is voor een goede behandeling te delen met de therapeut. Bij een eerste afspraak word verzocht een ID- bewijs te tonen

 

Toestemming

·   De cliënt geeft middels het maken van een afspraak voor een behandeling en mondeling akkoord gaan voor het aanmaken van een cliëntendossier toestemming aan de therapeut. De therapeut gaat ervan uit dat de cliënt bekend is met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring, te vinden op de website www.purezen.nl. Tevens kunnen deze gegevens per e-mail aangevraagd worden

·   De therapeut kan verzoeken om een behandelingsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Bij personen 16 jaar en jonger is een behandelingsovereenkomst verplicht

·   De cliënt kan ter aller tijden de toestemming weigeren. De therapeut zal in dit geval geen behandeling meer verrichten

 

Tarieven en zorgverzekering

·   De tarieven worden eens per jaar bepaald en staan vermeld op de website www.purezen.nl, de therapeut is ter alle tijde bevoegd om de tarieven aan te passen. De hoogte van de tarieven is afhankelijk van de soort therapie, duur van de therapie en leeftijd van de cliënt

·   Zowel de praktijk, als therapeut staan ingeschreven als A+ lid bij de beroepsvereniging NVST en de overkoepelende organisatie RBCZ. Ze beschikken over licenties waardoor de therapeutische behandeling voor een deel in aanmerking komt voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. Alle hiervoor benodigde gegevens staan op de factuur vermeld die de cliënt per e-mail ontvangt na een behandeling. Meer informatie hierover staat op de website www.purezen.nl

·   De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de kennis over zijn of haar zorgverzekering, of hij wel of niet in aanmerking komt voor een vergoeding en het indienen en het declareren van de factuur

 

Behandeling

·   De behandeling bestaat uit een Shiatsu en massagetherapie, gericht op de cliënt en wat hij/ zij nodig heeft

·   De duur van de behandeling is gemiddeld 60 min. Afhankelijk van de behandeling. Informatie hierover staat op de website www.purezen.nl

·   De behandeling bestaat uit een intake, bijwerken en verwerken van gegevens, shiatsu en massagetherapie

·   De cliënt ontvangt een factuur van de behandeling via de e-mail. Op verzoek kan bij uitzondering de factuur geprint en meegeven worden. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Dit kan zowel contant of per overboeking, onder vermelding van de naam en factuurnummer. Wanneer de factuur niet op tijd word betaald stuurt de therapeut per e-mail een herinnering

 

Annulering

·   Bij annulering dient de afspraak binnen 24 uur afgezegd te worden. Mits de afspraak niet kan doorgaan door een noodgeval of ziekte. De afspraak kan per e-mail, Whats- app of telefonisch worden geannuleerd. Bij geen gehoor kan er een bericht op de voicemail worden achtergelaten

·   Wanneer de afspraak niet tijdig word afgezegd mag de therapeut de behandeling gedeeltelijk dan wel volledig in rekening brengen

·   Wanneer de therapeut de behandeling moet annuleren zal zij tijdig, minimaal 24 uur van te voren, contact met u opnemen om de afspraak te verzetten of te annuleren

 

Hygiëne

·   De therapeut draagt hygiënische zorg voor haar zelf en voor de praktijk en verwacht van de cliënt ook hygiënische maatregelen te nemen alvorens de behandeling. De therapeut behoudt zich het recht de behandeling te annuleren wanneer er sprake is van een slechte hygiëne of onveilige situatie

·   De cliënt hoeft geen zorg te dragen voor schone handdoeken ed. Hiervoor draagt de therapeut zorg. Let op. U mag te allen tijde zelf uw handdoek meenemen, maar dit is niet verplicht.

 

Aansprakelijkheid

·   U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts en NAW gegevens

·   De therapeut is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken aan de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan deze praktijk

·   De therapeut heeft een beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt de praktijk voor Shiatsu en massagetherapie tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die is veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NVST. De praktijk is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering

 

Klachten

·   Pure Zen valt onder de klacht en tuchtrecht van de NVST en van de TCZ (stichting tuchtrecht complementaire zorg). Wanneer er klachten zijn kan dit met de therapeut besproken worden. De cliënt en therapeut spannen zich vervolgens beide in om tot een oplossing te komen. Komen beide partijen niet tot een oplossing dan kan de cliënt gebruik maken van een klachtenformulier te vinden op de website van de beroepsvereniging NVST, zie; Klachtenprocedure - NVST

 

Wijzigingen

·   De therapeut heeft altijd het recht de wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden eens per jaar herzien, bijgewerkt en zijn te vinden op website www.purezen.nl

 

 

***Herzien*** 31 augustus 2022

 

 


Privacyverklaring

 

 

Hierbij verklaar ik, therapeute P.L. Baas van praktijk Pure Zen (Zen Shiatsu & Massagetherapie) uw privacy te bewaken en zorg te dragen voor de naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeut een cliëntendossier aanmaakt. Dit is tevens wettelijk verplicht, door de WGBO (Wet op de behandelovereenkomst).

 

De volgende gegevens worden in het cliëntendossier verwerkt:

-          NAW gegevens

-          E-mail adres en (Mobiele) telefoonnummer

-          Geboortedatum

-          Zorgverzekering en verzekeringsnummer

-          Contactreden

-          Inventarisatie klachten en anamnese

-          Gezinssituatie

-          Hobby, sport en werksituatie

-          Gebruik van medicatie, supplementen en gebruik van homeopathische middelen

-          Allergieën

-          De behandeldoel

-          De behandeldata, de bevindingen, de beschrijving van de behandeling en eventuele hypothese

-          Bijhorende factuurnummer

 

Het identiteit kaartnummer en BSN nummer, worden NIET genoteerd in het dossier, maar word samen met de rest van de opgegeven persoonsgegevens gecontroleerd bij een eerste bezoek.

 

Uw privacy word gewaarborgd:

  • De therapeute draagt zorg voor de beveiliging van de computer waar de gegevens staan opgeslagen
  • Het cliëntendossier wordt nooit per e-mail verstuurd naar de cliënt of naar derden
  • Mocht de cliënt zijn of haar dossier willen gebruikten ter informatie aan derden, dan print de behandelde         therapeut het dossier uit en geeft deze verzorgd in een map mee aan de cliënt nadat de cliënt hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven
  • De gegevens worden volgens de wet: WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), 20 jaar bewaard
  • De therapeute heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de verwerking van de persoonsgegevens kunt u een verwerkingsdocument opvragen van Pure Zen, bij de therapeut.